Author Details

Ochyra, Ryszard, Laboratory of Bryology, Institute of Botany, Poland